Реклама Facebook ВКонтакте Telegram
└──Телефон: ☎ 0735733888
└──Телефон: ☎ 08391175
└──Телефон: ☎ 0723719909
KONSULT
└──Телефон: ☎ 0766288227
RYSKA KÖRKORT

TELEGRAM

Вы будете в курсе новых объявлений
Аренда квартир в Швеции Работа в Швеции Услуги в Швеции Купить Продать

Новости Швеции

FACEBOOK

Группа facebook "Объявления в Швеции"
Барахолка Стокгольм 🇸🇪

Организации в Швеции

★ V I P ★

Организации в Швеции

Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Arbetsformedlingen

Barnombudsmannen
Bilprovningen
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten

CSN

Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Djurskyddsmyndigheten

Energimyndigheten
Exportkreditnämden
Exportrådet

Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Folktandvården
Försvarsmakten
Försäkringskassan

Högskoleverket

Invest in Sweden Agency

Jordbruksverket
Jämställdhetsombudsmannen

Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kriminalvården
Krisberedskapsmyndigheten
Kungliga Hovstaterna

Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen
Lärarnas Riksförbund

Migrationsverket

Patent- och registreringsverket
Polisen
Post- och telestyrelsen

Organisationer

Amnesty
Barnens Rätt i Samhället

Globalportalen
Greenpeace

Hand in Hand

Kiva
Miljöförbundet Jordens Vänner
Palmecentret
Rädda Barnen
Röda Korset
Unicef

Pensionsmyndigheten

Regeringen
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagen
Riksförsäkringsverket
Riksåklagaren
Räddningsverket

Sametinget
SameskolstyrelsenSIDA
SIFO
Sjöfartsverket
Skattebetalarna
Skatteverket
Skogsvårdsstyrelsen
Skolverket
SMHI
Socialstyrelsen
SOS Alarm
Statens Haverikommission
Statens Konstråd
Statens Kulturråd
Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Statistiska Centralbyrån
Statskontoret
Svenska Institutet
Svenska Kyrkan
Svenskt näringsliv
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges ambassader & konsulat
Sveriges Marknadsförbund
Sweden.se

Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Ungdomsstyrelsen
Utrikesdepartementet
Världsnaturfonden

Vården:
 1177 Vårdguiden
 11313 information
 Corona-självtest på webben

Svenska myndigheter:
 Folkhälsomyndigheten
 MSB.se
 Krisinformation.se
 Försäkringskassan
 Socialstyrelsen

Övrigt:
 Skolahemma.se
 Covid-19 statistik Sverige
 Beläggningsportal för sjukvården
 Stockholm stad

Internationellt:
 WHO.int
 ECDC.eu
 World Map

07.04.2020 22:04

★ V I P ★

Курсы шведского языка с 1 сентября до 1 декабря  2022

Курсы шведского языка с 1 сентября до 1 декабря  2022 с Еленой Новиковой (Стокгольмский и Петербургский университет, 15-ний опыт преподавания, автор книги «Läsa är lätt»). […]
★ V I P ★

Правила дорожного движения Швеции на русском языке

Правила дорожного движения Швеции на русском языке Körkortsfrågor på ryska språk Экзаменационный тест правил дорожного движения Швеции Учебный тест правил дорожного движения Швеции 1468 Билетов […]